Almindelige spørgsmål

Vandmåler
Der betales en årlig leje af vandmåleren, som dog forbliver vandværkets ejendom. Kun
vandværket må bryde plomben og udskifte måleren. Måleren kontrolleres/udskiftes hvert
ottende år for vandværkets regning.
 
Måleren regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved halv og kvart belastning ikke afviger
mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde. Ved aflejring af kalk, rust og slam kan
strømningshastigheden blive forøget, så måleren viser for meget. Det anbefales derfor, at
åbne kortvarigt for alle haner et par gange om året, for at udskylle måleren.
 
Målerne tele aflæses af vandværket årligt for fastlæggelse af vandforbrug. Endvidere overvåges
unormale forbrug ved at vandværkets bil med fjernaflæsningsudstyr et par gange om året kører
igennem området. Formålet med dette er at kunne medvirke til at afdække evt. ledningsbrud
på forbrugerens ledning.
 
Frostsikring
Ejeren er ansvarlig for, at måleren ikke lider overlast, som f. eks. ved frostsprængning. I
gentagne tilfælde kan vandværket iflg. regulativet kræve etablering af en målerbrønd for
ejerens regning. Ved nybyning eller større ombygninger skal der for at undgå at anvende
gamle ledninger der kan være tærede, utætte eller med for lille en dimension etableres
målerbrond samt PEL ledning til forbrugeren. Der skal anvendes en standard brønd,
oplysninger herom kan fåes fra vandværkets driftsingeniør. Ved ejerskifte skal der etableres
en målerbrønd 1 meter fra skel efter vandværkets anvisninger. Vandværket kan ved værketslednings-
entreprenør etablere denne for ejers regning til den i takstbladet til enhver tid gældende pris. Arbejde
herudover med at finde jordledning eller udskifte denne er for ejerens regning.
 
I uopvarmede huse skal vandinstallationen tømmes før vinteren. Uden for huset findes en
afspærringsventil med såkaldt sommerhusgarniture, d.v.s. et rør er ført ned til ventilens

afgangsside og der blæses luft gennem dette rør med en cykelpumpe f. eks. Hovedventilen
lukkes med T-nøglen og alle indendørs og udendørs haner åbnes, så luften kan drive vandet
ud gennem det lavest beliggende tappested. Hvis måleren sidder i en brønd, vil det give en

ekstra sikkerhed at lukke den ene eller begge kugleventiler ved måleren.

Husk at tømme wc-cisterne og hælde frostvæske i toilet, vaskemaskine og opvaskemaskine.
Blandingsbatterier med termostat kan ikke tømmes, men skal demonteres og opbevares
frostfrit. Det er vigtigt at lære sin vandinstallation godt at kende, så den fx ikke efterlades
i frostperioder med vand i installationens evt. lavtliggende områder.

Link

Gribskov Kommunes hjemmeside om bl.a. vandmiljø og vandplaner

Danske Vandværker, http://www.DKvand.dk

Forenede Danske Vandværker, http://www.FVD.dk

DONS laboratorium, http://www.donslab.dk

Miljøministeriets lovgivning om vand, -forsyning, -kvalitet mv. http://www:mim.dk

Naturstyrelsen, http://www.naturstyrelsen.dk

By- og Landskabsstyrelsen, http://www.miljoegis.mim.dk

Danmarks Naturfredning, http://www.dn.dk

Haveselskabet, http://www.haven.dk

Hedeselskabet, http://www.hededanmark.dk

Forbrugerstyrelsen, http://www.forbrug.dk

EU's oplysning om vand, -politik, -ressourcer, http://www.euo.dk

Væsentlige projekter om nationalt og internationalt vandmiljø, http://www.alectia.com, http://www.cowi.dk