Teknisk beskrivelse

Beskrivelse af Smidstrup Vandværk
Andelsselskabet Smidstrup Vandværk a.m.b.a. er stiftet i 1940
 
Medlemmer
Smidstrup Vandværk har 1076 medlemmer samt 34 andele på institutioner, andelsboliger
og lignende, men ingen erhverv. Sommerhusene udgør ca. 80%.
 
Vandværkets anlæg og boringer
Værket har to anlæg. Et på Smidstrup Strandvej, som er bygget i 1941 og et på Hågendrupvej,
som er bygget i 1966. Desuden har værket et 21 meter højt vandtårn på Granlyvej på kote 40 der
er koplet af nettet da det stod for en større renovation. Da en omlægning til en mere energiøkonomisk
driftsform ved f. eks. at lægge hovedelforbruget i nattetimerne på sigt kunne kom på tale holdes det
i reserve.
 
Strandvejsværket har to boringer på grunden, som begge kan yde 15 m3/time.
Grundvandsreservoiret er dækket af et 3 meter lerlag. Anlægget til vandbehandlingen består
af et iltningstårn, et reaktionsbassin og fire grusfiltre med en samlet flade på 8,5 m2. Der
er to rentvandsbeholdere, der tilsammen rummer 120 m3.
 
Hågendrupværket har to boringer, der ligeledes yder ca. 15 m3/time. Boringerne ligger i et
markområde ca. 700 meter fra værket og råvandet ledes gennem en 6” eternitledning.
Grundvandsreservoiret dækkes af 13 meter sandet ler og har et råvandsspejl over terræn.
Anlægget til vandbehandlingen består her af en iltningsbakke, et 7,5 m2 forfilter og et 7,5 m2
efterfilter. Filterskyllevandet ledes til et skrabefilter og derefter ud i Hågendruprenden.
 
Ledningsnet/forsyningsområde
Forsyningsledningerne er af eternit med en samlet længde på ca. 27 km. Stikledningerne
udskiftes løbende med PEL-rør til målerbrønde 1 meter ind på andelshaverens grund. Der
er ca. 10 km gamle vandledninger tilbage (af jern) og der forekommer 3-4 ledningsbrud pr. år. 
Forsyningsområdet er i praksis helt udbygget.
 
Vandforbrug, vandspild og vandkvalitet
Tilladelsen til vandindvinding er fornyet for en 30 årige periode til 2040 med en indvindingsret på
75.000 m3/år. Den udpumpede vandmængde synes at stabilisere sig omkring 50.000 m3/år.
Vandspildet er de seneste par år reduceret til at udgøre 12,5% af den samlede producerede
vandmængde. Natforbruget registreres løbende ved hjælp af værkets styrings-, regulerings-
og overvågningsanlæg.
Området er delt op i 11 sektioner, der kan overvåges i inspektionsbrønde. Og begge
værker har magnetiske flowmålere for udpumpet vandmængde.
Vandkvaliteten er middelhård og det lidt højere indhold af jern og mangan i råvandet
fjernes i filtrene. Foruden den almindelige analysepakke for pesticider, har specifikke
analyser for sprøjtemidler i indvindingsområderne vist, at vandet er rent.
 
Forsyningssikkerhed og nødforsyningsplan
Forsyningssikkerheden er stabil med de to værker med hver to boringer der hver især
dækker de det normale behov. Rentvandsbeholderne kan dække spidsbelastninger,
desuden er der gennemført en ringslutning til Udsholt/Gilleleje vandværker. Der er endvidere
indstalleret et nøddiesel anlæg på Hågendrup VV således at vandforsyningen vil kunne
opretholdes selvom strømforsyningen til området måtte blive afbrudt.
  
Ansvarsfordeling for ledningsnettet fra forsyninqsledning i vej til forbruger 
Vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter lige uden for ejendommends skel. 
Forbrugerens ansvar for vandindstallationen begynder pa egen side af skel. 

 

Dette betyder at: 

Alie vandførende rør og tilsluttede indstallationer uden for skel, er vandværkets ansvar. 

Alie vandførende rør og tilsluttede indstallationer inden for skel, herunder målerbrønd,
er husejers ejendom og ansvar. 

 
Vandmålere er, uanset hvor de er placeret, vandværkets ejendom og ansvar. Med ansvar menes
montering og vedligeholdelse. Den er plomberet, og det er strafbart at bryde plomben.